Newsy

Inwestycje Rowerowe na 2014-2020

Przedstawiciele naszego stowarzyszenia Rowery.Rzeszow.pl zostali zaproszeni do współpracy nt. rozwoju ruchu rowerowego w Rzeszowie w perspektywie 2014-20120. Dostaliśmy zadanie na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej,  stanowiącej załączniki do wniosków o dofinansowanie dla planowanych do realizacji przez Gminę Miasto Rzeszów nw. projektów transportowych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 (z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski)

Nowe wyzwanie

Nasz zespół specjalistów rowerowych dołączył do firmy Collect Consulting, która to opracowywała dokumenty aplikacyjne dla Urzędu Miasta Rzeszowa. Była to dla nas ogromna szansa wywalczenia pieniędzy na działania poprawiające rozwój ruchu rowerowego w Rzeszowie. Termin był bardzo krótki gdyż mieliśmy zaledwie 1 miesiąc aby przygotować plan działania, który miał odpowiedzieć na rosnące potrzeby rowerzystów i jednocześnie wpisywać się w plany rozwojowe miasta. Byliśmy jednak dobrze do tego zadania przygotowani gdyż na co dzień zajmujemy się problematyką rowerową w mieście i zapoznajemy się z uchwalanymi dokumentami. Mieliśmy również przygotowane plany rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście i wstępne koncepcje rozbudowy sieci dróg rowerowych. Przystąpiliśmy do pracy, przeanalizowaliśmy strategiczne dokumenty:

analiza-wariantowa-koncepcji-budowyprzebudowy-infrastruktury-pieszo-rowerowej-miasta-rzeszowa
plan-zrównoważonego-rozwoju-publicznego-transportu-zbiorowego-na-lata-2014-2020-dla-miasta-rzeszowa-i-gmin-ościennych…
strategia-rozwoju-miasta-rzeszowa studium-rozwoju-transportu-publicznego
szczegółowa-inwentaryzacja-dróg-dla-rowerów-na-terenie-rzeszowa

Analiza dokumentacji i problematyki rowerowej

Po przeanalizowaniu wszystkich zagadnień, oraz znając potrzeby mieszkańców przygotowaliśmy następujące propozycje wraz z uzasadnieniami. Dodatkowo podczas opracowywania dokumentów przeanalizowaliśmy liczbę dróg dla rowerów w mieście i wynik lekko nas zdziwił. Z obliczeń wynika że do końca 2016 roku w Rzeszowie wybudowano 96 km dróg dla rowerów. Gdzie już w 2013 roku Rzeszów wygrał konkurs pod względem stosunku ilości dróg rowerowych do dróg ogólnych zajmując pierwsze miejsce z liczbą 100 km dróg rowerowych. Gdzie cztery lata później okazało się że jest ich mniej pomimo że w tych latach dochodziły nowe odcinki. Po dokładniejszej weryfikacji dowiedzieliśmy się że Urząd Miasta liczył po 2-3 razy te same odcinki, które były remontowane co roku (np. ul. Lubelska 3,4km) oraz dodawano Szlaki Rowerowe (w tym wirtualne, nieistniejące) które nie są drogami dla rowerów. Brak specjalistów w Ratuszu powoduje ze mylą „Wieże” z „Wiarą” lub „Może” z „Morzem” niby brzmi tak samo ale tym samym nie jest. W opracowanym dokumencie dodaliśmy informacje czym jest szlak rowerowy, a czym droga dla rowerów.

Objaśnienia:

Droga dla rowerów – (określenie z ustawy Prawo o ruchu drogowym[1]),– drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

 • wg Prawa o ruchu drogowym3 drogami dla rowerów nie są pasy, buspasy, drogi z dopuszczonym ruchem rowerowym na zasadach ogólnych ani kontrapasy rowerowe.
 • ’Droga dla rowerów może stanowić element: trasy rowerowej, szlaku rowerowego; natomiast ciąg pieszo-rowerowy powinien być określany jako droga dla pieszych i rowerów.
 • Szerokość ścieżki rowerowej powinna wynosić nie mniej niż:[2]
  1) 1,5 m – gdy jest ona jednokierunkowa;
  2) 2,0 m – gdy jest ona dwukierunkowa;
  3) 2,5 m – gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi.
  4) Szerokość ścieżki rowerowej należy ustalać indywidualnie, jeżeli oprócz prowadzenia ruchu rowerowego pełni ona inne funkcje.
Greenvelo.pl

Istnieją również turystyczne trasy roweroweszlaki rowerowe. Szlaków rowerowych nie należy mylić z drogą rowerową. Turystyczne trasy dla rowerów są to oznakowane szlaki rowerowe, które mogą prowadzić zarówno po drogach dla rowerów jak i zwykłymi drogami publicznymi lub niepublicznymi na zasadach ogólnych. Przykładem tras rowerowych jest szlak Green Velo. Szlaki, trasy rowerowe wyznaczane są na podobnych zasadach co turystyczne szlaki piesze znakowane przez PTTK. I tam na podobnej zasadzie nie każdy szlak pieszy jest chodnikiem. Należy zaznaczyć że długości szlaków rowerowych i dróg z dopuszczonym ruchem rowerowym na zasadach ogólnych nie sumuje się z drogami dla rowerów.

Inwentaryzacja dróg dla rowerów na terenie Rzeszowa została wykonana na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zarząd Zieleni Miejskiej i Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie oraz wizji lokalnych. W tabeli nr 3 zostały uwzględnione wyłącznie te drogi, które spełniały wymagania art. 2 punkty 5, 5a i 12 „Prawa o ruchu drogowym”[3], oraz były oznaczone odpowiednim oznakowaniem pionowym.

[1] Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602  USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

[2]  Dz.U. 2016 poz. 124, §47 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

[3] Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602  USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Większość rowerzystów jeździ własnymi ścieżkami i nie angażuje się w politykę rowerową. Robiliśmy więc własne badania w celu ustalenia co zniechęca do jazdy rowerem oraz co można by zrobić, aby ten ruch rowerowy usprawnić i zachęcić nowe osoby do jazdy rowerem. Sprawdzaliśmy także czy ostatnio wprowadzone rozwiązania były trafione czy nie. Dla przykładu wielu rowerzystów skarżyło się na zakaz jazdy rowerem po buspasach i anty-rowerowej polityki p. Ferenca. Po zrobieniu serii badań w różnych częściach miasta okazało się że 98% rowerzystów porusza się w miejscach buspasów chodnikami pomiędzy pieszymi, 1% jeździ buspasem pomimo zakazu, a tylko 1% zgodnie z przepisami środkowym pasem. Badania pokazały też że Wisłokostrada używana jest głównie w wekendy w celach turystycznych. Dodatkowo ustaliliśmy że sporym utrudnieniem dla komunikacji rowerowej są przeprawy (M. Lwowski, W. Tarnobrzeski) brak połączeń rowerowych relacji wschód – centrum – zachód, czy relacji północ południe. Największą zmorą rowerzystów są wysokie krawężniki i brak spójności dróg rowerowych. Wskazano też mała liczbę miejsc parkingowych dla rowerów.

Propozycje usprawnienia infrastruktury rowerowej

Do rozdysponowania mamy blisko 27 mln zł w 3 Studiów Wykonalności:

 • Studium Wykonalności dla projektu „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”. (7mln zł)
 • Studium Wykonalności dla projektu „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie” (10 mln zł)
 • Studium Wykonalności dla projektu „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie”. (10 mln zł)

Dla każdego ze studium należało przygotować inwestycje poprawiające ruch rowerowy w mieście. Z racji tego że mieśmy niewiele ponad miesiąc na opracowanie całej dokumentacji musieliśmy wybrać takie inwestycje, które są kosztowe, innowacyjne, realnie wpłyną na poprawę ruchu rowerowego, realne do zrealizowania i proste do oceny przez pracowników ZTM, ZZM i ZTM. Uznaliśmy że najważniejsze są:

 • budowa kładek kompozytowych poszerzających główne przeprawy (M. Lwowski, M. Narutowicza, M. Karpacki, W. Tarnobrzeski..)
 • Budowa nowych dróg rowerowych łączących istniejące odcinki w jedną spójna sieć
 • Budowa pasów rowerowych
 • Budowa przejazdów rowerowych
 • Budowa miejsc parkingowych i przesiadkowych
 • Remont i poszerzenie istniejących dróg dla rowerów

Niestety część naszych pomysłów które były odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rowerzystów została odrzucona przez urzędników (ZTM, MZD) ze względu na brak możliwości przygotowania dokumentacji technicznej w tak krótkim okresie.

Projekty rozwoju infrastruktury pieszo – rowerowej w mieście, nieujęte w ramach studiów wykonalności:

Nazwa projektu

Zakres rzeczowy

Uzasadnienie
Rozbudowa infrastruktury rowerowej od al. Wincentego Witosa do ul. Krakowskiej 9

Poszerzenie chodnika do 3,5m od al. Wincentego Witosa do ul. Krakowskiej 9 na długości ok. 500m, tworząc dwukierunkowy ciąg pieszo-rowerowy z przejazdem dla rowerzystów przez ul. Sportową oraz budowa przejazdu dla rowerów przez ul. Krakowską. Przebudowa 1 zatoki autobusowej, wyznaczenie śluzy rowerowej typu 2.

Odcinek pomiędzy al. Wincentego Witosa a pasami rowerowymi na ul. Ks. Jałowego to niezbędny element w tworzeniu spójnej infrastruktury rowerowej dla relacji wschód-zachód. Obecnie brak jest ciągów dróg rowerowych prowadzących z zachodnich dzielnic miasta, przez centrum, na wschodnie dzielnice. Budowa połączenia między ww. ulicami poprawi komunikację rowerową. Brak dróg rowerowych na Wiadukcie Śląskim sprawia, że rowerzyści pomijają ten obiekt wybierając alternatywne przejazdy, jakimi są pasy rowerowe na Ks. Jałowego.

Dlatego ważna jest budowa tego odcinka ścieżki rowerowej i połączenie jej z resztą infrastruktury na zachodzie miasta. Celem podróży będą generatory ruchu w zakresie edukacji (II LO, VI LO, Uniwersytet Rzeszowski, Gimnazjum sióstr Prezentek, ROSIR), pracy (Urząd Marszałkowski), zakupów (duża Galeria oraz możliwość dojazdu do 3 Maja) a także dworzec podmiejski.

Rozbudowa infrastruktury rowerowej od al. Wincentego Witosa do ul. Krakowskiej 9 – stanowiącej połączenie zachodnich osiedli z centrum i węzłami przesiadkowymi jest inwestycją, która sprzyja rozwojowi sieci dróg rowerowych w mieście poprzez utworzenie połączenia zachodnich osiedli ze śródmieściem i infrastrukturą obecną przy ul. Ks. Jałowego. Połączenie sprzyja też integracji roweru z transportem publicznym, gdyż droga ta połączy rzeszowskie dworce z zachodnią częścią miasta. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Krakowskiej dodatkowo wzmocni efekt przyczyniając się do wzrostu atrakcyjności roweru jako środka transportu oraz do polepszonej integracji z systemem transportu publicznego.

Przebudowa (remont) najbardziej zniszczonych odcinków infrastruktury Wymiana nawierzchni na ciągach pieszo-rowerowych: ul. Ciepłownicza odcinek 1km , Niepodległości na odcinku 600m, Park olszynki 180m Ścieżki rowerowe ujęte w zadaniu to najstarsze lub najbardziej zniszczone odcinki dróg dla rowerów i pieszych. Ich stan techniczny sprawia, że nie spełniają one już wymogów „rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. Wysokości krawężników, nierówności nawierzchni nie tylko odbiegają od norm technicznych, ale często sprawiają wręcz niebezpieczeństwo w poruszaniu się jednośladów.
Kładka nad Batalionów Chłopskich w ciągu ulicy Boya-Żeleńskiego (w wersji rozszerzonej)

Budowa dwukierunkowej przeprawy dla rowerzystów przez Al. Batalionów Chłopskich

Na terenach wzdłuż ulicy Architektów, Solidarności, Zawiszy od kilku lat intensywnie rozbudowuje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Być może w przyszłości powstanie tam samodzielne osiedle. Obecnie brak jest dobrego skomunikowania terenu z centrum miasta. Kładka w ciągu ulicy Boya-Żeleńskiego jest zgodna ze dokumentami strategicznymi dla miasta Rzeszowa, w których wskazuje się potrzebę budowy kładek np. nad drogami, zwłaszcza nad fragmentem DK94 przebiegającej przez Rzeszów. Przebiegająca nieopodal linia kolejowa wraz z planowanym powstaniem kolei aglomeracyjnej oraz potencjalnych przystanków kolejowych poprawi dostępność Śródmieścia oraz uczelni i zakładów pracy. Zlikwiduje barierę przestrzenną również dla osób niepełnosprawnych, gdyż dostęp do obecnej kładki możliwy jest wyłącznie po schodach.

Kładka nad Bat. Chłopskich w ciągu ulicy Boya-Żeleńskiego będzie miała ogromny wpływ na wzrost atrakcyjności transportu rowerowego pomiędzy terenami przemysłowymi zlokalizowanymi wokół ul. Przemysłowej oraz dużego osiedla przy ul. Architektów a terenami wokół linii kolejowej Rzeszów – Jasło, w tym z Politechniką oraz docelowo z samym centrum miasta. Inwestycja wpisuje się w Strategię Rozwoju Miasta Rzeszowa do roku 2025, wskazującą na konieczność budowy kładek pieszo-rowerowych. Będzie to inwestycja która przyczyni się do likwidacji bariery w postaci biegnącej w poprzek al. Batalionów Chłopskich.

 Budowa ciągu pieszo -rowerowego przy ul. Krakowskiej Utworzenie niniejszego ciągu korzystnie wpłynie na spójność infrastruktury rowerowej, stanowiąc bezpośrednie połączenie zachodniej części ul. Krakowskiej oraz ul. Okulickiego i al. Witosa w kierunku centrum miasta i osiedlem Króla Augusta. Niniejszy ciąg pieszo-rowerowy będzie stanowić jedno z najważniejszych połączeń do Dworca Lokalnego przy ul. Kasprowicza i dalej do głównego dworca kolejowego i autobusowego (ul. Grottgera) korzystnie wpływając na integrację roweru i środków transportu zbiorowego.
Rozbudowa ul. Marszałkowskiej od Marii Konopnickiej do Wiaduktu Tarnobrzeskiego

Poszerzenie chodnika  przy ul. Marszałkowskiej od skrzyżowania z ul. Marii Konopnickiej do wiaduktu Tarnobrzeskiego z przesunięciem latarni, tworząc dwukierunkowe drogi dla rowerów z chodnikiem dla pieszych.

Poprawa integracji infrastruktury rowerowej z kluczowymi węzłami transportu publicznego (Dworzec Lokalny, dworce autobusowy oraz kolejowy przy ul. Grottgera). Poprawa dostępności poprzez utworzenie ciągu łączące północne osiedla (m.in. Tysiąclecia, Staromieście) z głównymi ciągami komunikacyjnymi. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy rowerem wobec poruszania się jezdnią na zasadach ogólnych, szczególnie w godzinach obowiązywania buspasa.

Rozbudowa ul. Marszałkowskiej od Marii Konopnickiej do Wiaduktu Tarnobrzeskiego korzystnie wpłynie na skomunikowanie rowerem osiedli Staromieście, Tysiąclecia z centrum miasta. Inwestycja połączy w przyszłości także dworzec kolejowy i układ komunikacyjny wokół niego w ramach modernizacji węzła kolejowego i stacji Rzeszów Główny. Wraz z inwestycjami drogowymi w ramach realizacji projektów dotyczących budowy systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic, będzie stanowić połączenie z infrastrukturą rowerową zlokalizowaną przy al. Wyzwolenia. Poprawie ulegnie bezpieczeństwo w związku z przeniesieniem elementów kolizyjnych w skrajni (latarni).

Rozbudowa Ronda Dmowskiego – utworzenie przejazdów dla rowerzystów

Budowa przejazdów dla rowerzystów na Rondzie Dmowskiego dla wszystkich kierunków

Poprawa spójności systemu infrastruktury rowerowej. Możliwość bezpośredniego dojazdu rowerem do Dworca Lokalnego. Rozbudowa infrastruktury rowerowej w centrum wpłynie na zwiększenie atrakcyjności tej formy transportu.

Rozbudowa Ronda Dmowskiego – utworzenie przejazdów dla rowerzystów oraz Rozbudowa al. Cieplińskiego od Ronda Dmowskiego do Ronda Pakosława pozwoli wypełnić założenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego pod kątem tworzenia spójnej sieci dróg rowerowych, integrując przy tym transport rowerowy z podsystemem transportu publicznego na jednej z wiodących w liczbie kursów ulic w mieście. Obie inwestycje znajdują się blisko Dworca Lokalnego wpływając na polepszenie integracji z transportem zbiorowym. Inwestycje silnie wpłyną na bezpieczeństwo w obszarze ulic o kilku pasach ruchu i dużym natężeniu ruchu samochodowego, po których poruszanie się rowerem jest dziś mocno utrudnione.

Rozbudowa al. Cieplińskiego od Ronda Dmowskiego do Ronda Pakosława

Wyznaczenie dwukierunkowego ciągu pieszo-rowerowego 3,5m po obu stronach al. Cieplińskiego od Ronda Dmowskiego do skrzyżowania z ul. Ks. Jałowego i ul. Sokoła, wraz z budową przejazdów rowerowych przez ul. Ks. Jałowego, ul. Sokoła i al. Cieplinskiego na wysokości ww. ulic. wraz ustawieniem sygnalizacji świetlnej.

Aleja Cieplińskiego obecnie stanowi barierę zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów. Trzy, często cztery pasy ruchu w jednym kierunku stanowią dużą przeszkodę w przedostaniu się na drugą stronę. W ciągu Alei Cieplińskiego są wytyczone bus-pasy po których rowerzyści nie mają prawa się poruszać. Wytyczenie takich ciągów pieszo-rowerowych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Należy również brać pod uwagę, że powstanie dworca podmiejskiego wpłynie na zwiększenie ruchu pieszo-rowerowego w tym rejonie.
Poprawa rzeszowskiej infrastruktury rowerowej-  budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych

Poszerzenie wiaduktu Tarnobrzeskiego po obu stronach o wydzielone drogi dla pieszych, oraz wyznaczenie dróg dla rowerzystów

Wiadukt Tarnobrzeski, podobnie jak mosty Lwowski i Karpacki, posiada jedną czteropasową jezdnię i obustronne chodniki. Wiadukt ten stanowi główne połączenie ponad magistralą kolejową, tak więc przenosi on także duże natężenie ruchu zmotoryzowanego. Do wiaduktu od strony północnej prowadzą jednokierunkowe drogi dla pieszych i rowerów. Urywają się one na skrzyżowaniu ul. Marszałkowskiej z ulicami Konopnickiej i Kochanowskiego. Ten sam wzór kostki na chodniku ciągnie się jednak do samego wiaduktu. Sprawia to wrażenie, że z wyznaczenia infrastruktury rowerowej na tym odcinku zrezygnowano w ostatnim momencie. Kolejnym podobieństwem do mostów Lwowskiego i Karpackiego wykazuje się struktura ruchu rowerowego. Odsetek rowerzystów jadących jezdnią jest niski i wynosi 3,5% (w 2012: 4,8%). Z tych korzystających z chodnika zaledwie 1,5% prowadziło rower (wobec 5% w 2012 r.). W 2014 roku 4,9% rowerzystów korzystało z przeprawy poprawnie. Odsetek ten spadł z 9,6%, zaobserwowanych dwa lata wcześniej. Na wiadukcie Tarnobrzeskim także daje się zauważyć wyraźną dysproporcję w natężeniu ruchu na obu chodnikach. 58% rowerzystów jadących do Centrum oraz 68% jadących w kierunku Staromieścia wybiera chodnik po zachodniej stronie wiaduktu. Przyczyn należy się doszukiwać w tym, że wielu rowerzystów kieruje się do Śródmieścia. Jest to jedyna przeprawa relacji północ-południe. Dodatkowo zlokalizowana w jego sąsiedztwie duża galeria jest celem podróży oraz miejscem pracy. Wiadukt Tarnobrzeski jest czwartym w kolejności miejscem pod względem natężenia ruchu rowerowego. W jego bliskiej okolicy planowany jest dworzec podmiejski, który będzie źródłem i celem podróży. Tak, jak w przypadku mostu Lwowskiego wiadukt ten stanowi bramę do śródmieścia, jest również niezbędną przeprawą do dotarcia na dworzec PKP która również jest źródłem i celem podróży. Poszerzenie wiaduktu o drogi dla pieszych usprawni komunikację pieszo-rowerową, otwierając centrum miasta dla rowerzystów z północnych osiedli.

Inwestycje do których udało przekonać się urzędników, które będą zrealizowane po otrzymaniu dofinansowania z UE. Należy zaznaczyć że wymienione przez nas inwestycje mają pozytywnie wpłynąć na popularyzację roweru jako alternatywnego środka do komunikacji w transporcie publicznym. Pozostałe inwestycje które zostały odrzucone przez urząd będą forsowane przez nasze stowarzyszenie w ramach innych projektów-dofinansowań, kwestią czasu jest, że zostaną zrealizowane. Poniżej przedstawiamy te inwestycje które wpisują się w projekt i zostały zaakceptowane:

 1. W0 – wariant bezinwestycyjny – zakłada rezygnację z inwestycji i zachowanie stanu istniejącego.
 2. W1 – wariant inwestycyjny – zakłada realizację projektu w poszerzonym zakresie:
 3. W2 – wariant inwestycyjny – wariant przyjęty do realizacji

Tabela 4. Warianty realizacji ścieżek rowerowych

W1 W2
Studium  pierwsze: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie
1.     Rozbudowa ul. Miłej  poprzez budowę chodnika

2.     Poszerzenie ciągu pieszo poszerzenia ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry

3.       Rozbudowa ciągu pieszo – rowerowego na Bulwarach

4.    Budowa drogi rowerowej wzdłuż istniejącego chodnika od ul.
Odrzykońskiej do ul. Iwonickiej

1.     Rozbudowa ul. Miłej  poprzez budowę chodnika

2.     Poszerzenie ciągu pieszo poszerzenia ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry

3.       Rozbudowa ciągu pieszo – rowerowego na Bulwarach

Studium drugie: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie
1.     Budowa wydzielonej dwukierunkowej drogi dla rowerów na Moście Karpackim  z infrastrukturą dojazdową.

2.     Budowa wydzielonych dwukierunkowych dróg dla rowerów po obu stronach Mostu Lwowskiego z infrastrukturą dojazdową.

3.    Rozbudowa al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego

4.    Budowa drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity

1.     Budowa wydzielonej dwukierunkowej drogi dla rowerów na Moście Karpackim  z infrastrukturą dojazdową.

2.     Budowa wydzielonych dwukierunkowych dróg dla rowerów po obu stronach Mostu Lwowskiego z infrastrukturą dojazdową.

3.    Rozbudowa al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego

4.    Budowa drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity

5.    Rozbudowa infrastruktury rowerowej od al. Wincentego Witosa do ul. Krakowskiej 9

Studium trzecie: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie
1.    Rozbudowa infrastruktury pieszo – rowerowej na terenach zielonych:
„Poszerzenie ciągu pieszo – rowerowego nad zalewem rzeki Wisłok od
Lisiej Góry do ul. Jarowej”
2.     Budowa wydzielonej dwukierunkowej drogi dla rowerów przy moście Narutowicza z infrastrukturą dojazdową.
1.    Rozbudowa infrastruktury pieszo – rowerowej na terenach zielonych:
„Poszerzenie ciągu pieszo – rowerowego nad zalewem rzeki Wisłok od
Lisiej Góry do ul. Jarowej”
2.    Budowa wydzielonej dwukierunkowej drogi dla rowerów przy moście Narutowicza z infrastrukturą dojazdową.3.    Przebudowa (remont) najbardziej zniszczonych odcinków infrastruktury Wymiana nawierzchni na ciągach pieszo-rowerowych: ul. Ciepłownicza odcinek 1km , Niepodległości na odcinku 600m, Park olszynki 180m

4.    Rozbudowa infrastruktury rowerowej od al. Wincentego Witosa do ul. Krakowskiej 9

Wszystkie inwestycje, zarówno te które zostały zaakceptowane jak i te które zostały odrzucone oznaczone są na naszej interaktywnej mapie i będziemy dążyć do ich realizacji w latach następnych. Liczymy że miasto otrzyma to dofinansowanie i ruch rowerowy będzie dalej się rozwijał

PozdROWER!