Reguły przejazdu

Regulamin określa zasady zgromadzenia i warunki przejazdu oraz sposoby zachowania się uczestników.

1/  W przejeździe ulicami miasta biorą udział wszelkie pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni.

2/ Masa Krytyczna odbywa się bez względu na pogodę,  przelatujące smoki, i cygańskie porwania oraz otwarty czy zamknięty dach stadionie narodowym.

3/ Każdy uczestnik przejazdu musi posiadać sprawny pojazd wyposażony zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym.

4/ Organizator zapewnia obecność służby porządkowej. Służby te wyróżniają się kamizelkami odblaskowymi z napisem „ORGANIZATOR”.

5/ Osoby biorące udział w zgromadzeniu i przejeździe robią to na własną odpowiedzialność i obowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu.

6/ Uczestnikom zgromadzenia i przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych

7/ Zabrania się udziału w zgromadzeniu i przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.

8/ Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas przejazdu i zgromadzenia napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.

9/ Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.

10/ Uczestnicy zgromadzenia i przejazdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń służb porządkowych i policji.

11/ Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów wymienionych w punkcie 9 mogą zostać usunięte ze zgromadzenia i przejazdu lub przekazane policji.

12/ Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia ze zgromadzenia lub przejazdu danej osoby.

13/ W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora

14/ Osoby uczestniczące w zgromadzeniu i przejeździe zapoznane zostaną z regulaminem podczas otwarcia zgromadzenia publicznego oraz poprzez stronę internetową Stowarzyszenia Rowery.Rzeszow.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.