Regulamin składek członkowskich

§1. Postanowienia ogólne

 1. Ignorantia legis non excusat (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem).
 2. Na podstawie regulaminu Stowarzyszenia, każdy członek zobowiązuje się do uiszczania składek członkowskich oraz wpisowych i oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 3. Składki członkowskie stanowią jedno ze źródeł finansowania Stowarzyszenia i są przeznaczone na działalność statutową oraz opłatę kosztów administracyjnych.
 4. O wysokości i rodzaju składek członkowskich decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
 5. Nie opłacanie składek członkowskich może być jedną z przyczyn usunięcia osoby z listy członków Stowarzyszenia. O skreśleniu osoby z listy członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
 6. Do ewidencjonowania składek członkowskich Zarząd stowarzyszenia deleguje Skarbnika.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się obowiązującymi przepisami prawa, statutem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia.

§2. Informacje o składce członkowskiej i wpisowej

 1. Każdy nowy członek zobowiązany jest do opłacenia składki członkowskiej i jednorazowej składki wpisowej. Obecni członkowie stowarzyszenia zwolnieni są z opłacenia składki wpisowej.
 2. Składka wpisowa jest przeznaczona na podstawowe doposażenie członka w niezbędne przedmioty.
 3. Składka członkowska opłacana jest od dnia podpisania deklaracji członkowskiej.
 4. Członek jest zobowiązany na opłacenie składki członkowskiej i składki wpisowej do 7 dni, licząc od dnia przyjęcia deklaracji członkowskiej przez Zarząd.
 5. Składka jest opłacana systemem rocznym, płatna z góry.
 6. Wpłatę składki dokonuje się przelewem na konto Stowarzyszenia. Transakcja ta musi zawierać:
  1. opis poprzedzający tj. „Składka członkowska”,
  1. Podany rok, za który dokonywana jest opłata,
  1. Imię i Nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata (w przypadku zapłaty za kilka osób, dane osób powinny zostać podane po przecinku),

Zgodnie z przykładem: Składka członkowska 2021 – JAN KOWALSKI

 • Składki nadpłacone nie podlegają zwrotowi zarówno w przypadku rezygnacji osoby
  z członkowstwa w Stowarzyszeniu jak i jej skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia.

§3. Zaleganie z opłatami składek, skreślenie z listy członków Stowarzyszenia, ponowne przyjęcie

 1. Zarząd Stowarzyszenia lub delegowany Skarbnik może powiadomić lub upomnieć drogą elektroniczną członka Stowarzyszenia bądź rodzica lub prawnego opiekuna (w przypadku, gdy członek jest niepełnoletni) o zbliżającym się upływie ważności składki członkowskiej lub
  o zaległościach, gdy:
  1. okres ważności składki członkowskiej upływa za 30 dni,
  1. Pierwsze upomnienie – składka członkowska nie została opłacona po 30 dniach upływu ważności,
  1. Drugie upomnienie – składka członkowska nie została opłacona po 60 dniach upływu ważności,
 2. Członek, który nie opłacił składki członkowskiej po ponad 90 dniach od upływu ważności składki może zostać usunięty przez Zarząd z listy członków Stowarzyszenia.
 3. Osoba skreślona z listy członków Stowarzyszenia może starać się o ponowne przyjęcie składając pisemną prośbę.
 4. Warunkiem ponownego przyjęcia do Stowarzyszenia jest uregulowanie zaległości finansowych względem Stowarzyszenia, powstałych podczas jej poprzedniego członkostwa.

§4. Wysokość składki członkowskiej i składki wpisowej

 1. Jednorazowa składka wpisowa dla nowych członków wynosi 10zł.
 2. Początkowa składka członkowska dla wszystkich członków wynosi 30zł.
 3. Wysokość składki członkowskiej zależy od zaangażowania członka Stowarzyszenia i jego wkładu na rzecz Stowarzyszenia, tj.:
  1. uczestnictwo w min. 75% wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie (Masy Krytyczne, Rajdy Rowerowe itp.),
  1. pełnienie roli osoby Funkcyjnej (przyjęcie na siebie większych obowiązków) w min. 75% wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie,
  1. uczestnictwo w min. 75% spotkań członków Stowarzyszenia (spotkania organizacyjne, Walne Zgromadzenia itp.),
 4. Spełnienie §4 ust. 3 pkt. a., b., c. uprawnia członka do uzyskania rabatu do kolejnej składki członkowskiej w wysokości: 5zł lub w przypadku spełnienia dwóch warunków: 10zł lub
  w przypadku spełnienia wszystkich warunków: 15zł.
 5. Warunkiem koniecznym do skorzystania z rabatu jest terminowe opłacenie poprzedniej składki członkowskiej.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Zmiany treści niniejszego regulaminu może dokonać Zarząd lub Walne Zgromadzenie.
 2. Zmiana postanowień regulaminu następuje po przyjęciu uchwały Zarządu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia
Rowery.Rzeszów.pl