Regulamin składek członkowskich

§1. Postanowienia ogólne

 1. Ignorantia legis non excusat (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem).
 2. Składki członkowskie stanowią jedno ze źródeł finansowania Stowarzyszenia i są przeznaczone na działalność statutową oraz opłatę kosztów administracyjnych.
 3. Nie opłacanie składek członkowskich może być jedną z przyczyn usunięcia osoby z listy
  członków Stowarzyszenia. O skreśleniu osoby z listy członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
 4. Do ewidencjonowania składek członkowskich Zarząd stowarzyszenia deleguje Skarbnika.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się obowiązującymi przepisami prawa, statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania.

§2. Informacje o składce członkowskiej i wpisowej

 1. Każdy nowy członek zobowiązany jest do opłacenia składki członkowskiej i jednorazowej składki wpisowej. Obecni członkowie stowarzyszenia zwolnieni są z opłacenia składki wpisowej.
 2. Składka wpisowa jest przeznaczona na podstawowe doposażenie członka w niezbędne przedmioty.
 3. Składka członkowska opłacana jest od dnia przyjęcia członka do stowarzyszenia.
 4. Członek jest zobowiązany na opłacenie składki członkowskiej i składki wpisowej do 7 dni, licząc od dnia przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia.
 5. Składka jest opłacana cyklicznie co 12 miesięcy, płatna z góry.
 6. Wpłatę składki dokonuje się wyłącznie przelewem na konto Stowarzyszenia. Transakcja ta musi zawierać:
  a) opis poprzedzający tj. „Składka członkowska”,
  b) Imię i Nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata (w przypadku zapłaty za kilka osób, dane osób powinny zostać podane po przecinku),
  Zgodnie z przykładem: Składka członkowska – JAN KOWALSKI
 7. Składki nadpłacone nie podlegają zwrotowi zarówno w przypadku rezygnacji osoby z członkostwa w Stowarzyszeniu jak i jej skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia.

§3. Zaleganie z opłatami składek, skreślenie z listy członków Stowarzyszenia, ponowne przyjęcie

 1. Zarząd Stowarzyszenia lub delegowany Skarbnik może powiadomić lub upomnieć drogą elektroniczną członka Stowarzyszenia bądź rodzica lub prawnego opiekuna (w przypadku, gdy członek jest niepełnoletni) o zbliżającym się upływie ważności składki członkowskiej lub
  o zaległościach, gdy:
  a) okres ważności składki członkowskiej upływa za 30 dni,
  b) Pierwsze upomnienie – składka członkowska nie została opłacona po 30 dniach upływu ważności,
  c) Drugie upomnienie – składka członkowska nie została opłacona po 60 dniach upływu ważności,
 2. Członek stowarzyszenia może zostać upomniany werbalnie, drogą pocztową lub środkami
  komunikacji elektronicznej.
 3. Członek jest zobowiązany do informowania i przekazania Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
  o zmianie swojego aktualnego adresu zamieszkania, numerze telefonu oraz adresu poczty
  elektronicznej z której korzysta.
 4. Członek, który nie opłacił składki członkowskiej po ponad 90 dniach od upływu ważności składki
  oraz został przynajmniej raz upomniany może zostać usunięty przez Zarząd z listy członków
  Stowarzyszenia.
 5. Osoba skreślona z listy członków Stowarzyszenia może starać się o ponowne przyjęcie składając
  pisemną prośbę.
 6. Warunkiem ponownego przyjęcia do Stowarzyszenia jest uregulowanie zaległości finansowych
  względem Stowarzyszenia, powstałych podczas jej poprzedniego członkostwa.

§4. Wysokość składki członkowskiej i składki wpisowej

 1. Jednorazowa składka wpisowa dla nowych członków wynosi 10zł.
 2. Stała składka członkowska dla wszystkich członków wynosi 24zł.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Zmiany treści niniejszego regulaminu może dokonać Walne Zgromadzenie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd Stowarzyszenia.