Newsy

Rowerowe zmiany w rozporządzeniach

Po czterech latach od rowerowych zmian w Prawie o Ruchu Drogowym doczekaliśmy się wreszcie rozporządzeń wykonawczych, które wprowadzają nowe rozwiązania opisane w ustawie. Projekty właśnie podpisała minister infrastruktury i rozwoju.

W maju 2011 roku weszła w życie rowerowa nowelizacja ustawy Prawo o ruchu Drogowym. Dzięki niej usunięto kilka absurdów, m.in. przywrócono pierwszeństwo rowerzysty jadącego na wprost przed pojazdem skręcającym, umożliwiono przewożenie dzieci w przyczepkach oraz wyprzedzanie samochodów w korku z prawej strony. Oprócz tego doprecyzowano zasady korzystania z dróg rowerowych i wprowadzono nowe pojęcia, m.in śluzę rowerową.

Ponad cztery lata czekaliśmy na rozporządzenia wykonawcze, które określą wygląd i zakres stosowania tych rozwiązań. Dla wielu urzędników brak przepisów wykonawczych był powodem, dla którego odmawiali wprowadzania prorowerowych rozwiązań. Ci bardziej postępowi nie czekali i stosowali je bez rozporządzeń, korzystając ze wzorców z miast Europy Zachodniej. Śluzy z powodzeniem funkcjonują w Gdańsku, sierżanty we Wrocławiu, a ruch rowerowy „pod prąd” staje się standardem.

Za niecały miesiąc argument braku przepisów przestanie być aktualny. Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak kilka dni temu podpisała nowelizacje dwóch rozporządzeń: w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz w sprawie warunków technicznych do nich. Jakich nowości możemy się spodziewać?

Ulice jednokierunkowe

W nowych rozporządzeniach dopuszczono wprost dwukierunkowy ruchu rowerów na ulicach jednokierunkowych wyłącznie oznakowaniem pionowym, bez wyznaczania osobnego pasa ruchu dla rowerów. Dotychczas przepisy w tej kwestii były niejasne i nie wszyscy zarządcy dróg chcieli stosować to rozwiązanie.b-2 t-22

„Dwukierunkowy ruch rowerów lub wózków rowerowych na jezdni drogi jednokierunkowej może być wprowadzony tylko na drogach w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna prędkość pojazdu lub zespołu pojazdów nie jest wyższa niż określona w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.– Prawo o ruchu drogowym [50 km/h]. Jeżeli na wylocie ze  skrzyżowania zastosowano znak B-2 [zakaz wjazdu], to na wlotach pozostałych umieszcza się odpowiednio znaki dopełniające wraz z tabliczkami o takiej samej treści, jaką zastosowano pod znakiem B-2.

Dopuszcza się dwukierunkowy ruch rowerów lub wózków rowerowych na jezdni drogi jednokierunkowej bez wyznaczania pasa ruchu dla tych pojazdów, jeżeli:
– dopuszczalna prędkość nie jest większa niż 30 km/h,
– zapewniono bezpieczeństwo kierującym pojazdami podczas zmiany kierunku jazdy na wlotach i wylotach drogi na skrzyżowanie.”

Przejazdy rowerowe

Nowe zapisy rozporządzenia ułatwiają wyznaczanie przejazdów rowerowych i likwidują absurdy – do tej pory poza skrzyżowaniami zalecało się wyznaczanie przejść dla pieszych zamiast przejazdów. Dzięki nowym rozwiązaniom minimalna szerokość potrzebna do wyznaczenia przejścia i przejazdu wynosi 4,3 m, czyli zaledwie 30 cm więcej niż samodzielne przejście. W wielu przypadkach odpadnie argument, że „się nie zmieści”.

„Przejazdy dla rowerzystów lokalizuje się na przedłużeniu drogi dla rowerów albo drogi dla rowerów i pieszych. Przejazdy dla rowerzystów należy wyznaczać w miejscach zapewniających wzajemną widoczność rowerzystów i kierujących pojazdami, przede wszystkim na skrzyżowaniach dróg. W przypadku gdy wzajemna widoczność nie jest zapewniona, należy zastosować środki spowalniające ruch, tak aby prędkość rowerów i innych pojazdów była
dostosowana do warunków widoczności.

W przypadku przejazdu dla rowerzystów bez sygnalizacji świetlnej, zlokalizowanego na drodze poza skrzyżowaniem, zaleca się zastosowanie rozwiązań wymuszających zmniejszenie prędkości pojazdów poruszających się na tej drodze lub rowerów wjeżdżających na przejazd, dla zapewnienia bezpieczeństwa kierujących rowerem na tym przejeździe.

Powierzchnię przejazdu wyznaczają dwie linie przerywane, poprzeczne do osi jezdni. Odległość między zewnętrznymi krawędziami tych linii, mierzona prostopadle do nich, stanowi szerokość przejazdu dla rowerzystów, jednak nie może być mniejsza niż:
– 1,8 m – w przypadku przejazdu jednokierunkowego,
– 3,0 m – w przypadku przejazdu dwukierunkowego.

Jeżeli uzasadniają to warunki lokalne, brak miejsca na wyznaczenie odrębnego przejścia i przejazdu dla rowerzystów, dopuszcza się jednostronne połączenie znaku P-10 ze znakiem P-11 w sposób wskazany na rysunku 4.2.2.3.  Powierzchnię przejazdu dla rowerzystów połączonego z przejściem dla rowerów oznacza się barwą czerwoną.”

Śluzy rowerowe

Śluza rowerowa to część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa. Śluzy rowerowe zwiększają widoczność rowerzystów (stoją przed samochodami) i pozwalają im opuścić skrzyżowanie jako pierwszym, zwiększając tym samym bezpieczeństwo. Śluzy stanowią także miejsce akumulacji rowerzystów przed sygnalizacją świetlną.

Więcej: Film Wrocławskiej Kampanii Rowerowej

Sygnalizatory dla rowerów

Obok znanych, dwukomorowych sygnalizatorów stosowanych na przejazdach rowerowych, do rozporządzenia wprowadzono sygnalizatory trójkomorowe, w tym kierunkowe. Będą stosowane tam, gdzie wyznaczono pas rowerowy albo śluzę rowerową. Umożliwią otwarcie ruchu rowerowego wcześniej niż dla pozostałych pojazdów, umożliwiając szybsze opuszczenie skrzyżowania.

s-1a   s-3a

„Sierżanty”

p-27„Znak P-27 „kierunek i tor ruchu roweru” wskazuje kierującemu rowerem tor ruchu roweru na jezdni i określa kierunek jego ruchu.”

Może być stosowany np. w sytuacjach, kiedy właściwa będzie jazda środkiem pasa ruchu np. w celu ominięcia pojazdów wyjeżdżających z miejsc postojowych.

Ze względu na swój wygląd zwany potocznie sierżantem.

Koniec drogi dla rowerów

c-13a

Nowe rozporządzenie kończy z kończeniem dróg rowerowych „w krzakach” – ruch rowerowy musi zostać wyprowadzony na jezdnię. Uwaga: dotyczy to tylko nowych znaków.

„Znak C-13a „koniec drogi dla rowerów” stosuje się w celu wskazania miejsca, w którym kończy się droga dla rowerów i następuje włączenie do jezdni, na której odbywa się ruch innych pojazdów. Znaku C-13a nie stosuje się, jeżeli kontynuacją drogi dla rowerów jest droga dla rowerów i pieszych, droga dla pieszych albo strefa zamieszkania albo został zastosowany znak B-1 albo znak B-9.”

znaki_d4a_t22Droga bez przejazdu

„Jeżeli drogą bez przejazdu jest możliwy przejazd rowerem lub wózkiem rowerowym, to pod znakami: D-4a i D-4b umieszcza się tabliczkę z napisem „Nie dotyczy” i symbolem roweru lub wózka rowerowego.”

Co na to Rzeszów?

Czy któreś z tych rozwiązań zobaczymy w Rzeszowie? Dwukierunkowy ruch rowerowy na ulicach jednokierunkowych to jedno z rozwiązań, które proponujemy wprowadzić przy okazji organizacji strefy płatnego parkowania. Jedno jest pewne – odpadł jeden z najpoważniejszych (w oczach urzędników) argumentów przeciw: brak przepisów. Teraz będą musieli się bardziej wysilić, żeby uzasadnić odmowę.