Statut

Statut Stowarzyszenia
”ROWERY.RZESZOW.PL” z dnia 10 lutego 2019

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „.ROWERY.RZESZOW.PL” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
 2. Działalność Stowarzyszenia jest kontynuacją dotychczasowych działań rzeszowskich rowerzystów na rzecz rozwoju Infrastruktury rowerowej, propagowania sportów rowerowych oraz zrzeszania rowerzystów.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów.
 5. Teren działania Stowarzyszenia to obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju w porozumieniu z innymi stowarzyszeniami.
 6. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 7. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, jednakże do prowadzenia swoich spraw stowarzyszenie może zatrudniać osoby.
 8. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.

Rozdział II – Cele i sposoby ich realizacji

§2

1. Celem Stowarzyszenia jest:

 • promocja jazdy na rowerze,
 • publiczna prezentacja interesów rowerzystów,
 • działalnie na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej oraz świadomości proekologicznej społeczeństwa,
 • działanie na rzecz budowy infrastruktury sprzyjającej użytkowaniu roweru,
 • działanie na rzecz rozwoju miasta Rzeszowa i społeczności miejskiej,
 • propagowanie alternatywnych środków zrównoważonego transportu,
 • edukacja oraz wychowanie w zakresie ekologii i zrównoważonego transportu,
 • organizowanie imprez o charakterze sportowym, turystycznym lub kulturalnym,
 • promocja i upowszechnianie sportu, turystyki i zdrowia,
 • działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach,
 • działalność wspomagająca pracę osób odpowiedzialnych za tworzenie infrastruktury rowerowej,
 • rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, organizacjami o podobnym profilu, na rzecz realizacji celów statutowych,
 • działanie na rzecz poprawy dobra społecznego i jego zrównoważonego rozwoju,
 • promocja efektywnej współpracy sektora pozarządowego z jednostkami administracji, w tym administracji publicznej , a także z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym w tym alkoholizmowi, narkomani, przemocy w rodzinie i innym,
 • promocja i organizacja wolontariatu.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie Rzeszowskiej Masy Krytycznej, pikników i wycieczek rowerowych
 • organizowanie wykładów, kursów, szkoleń, konferencji, prezentacji, seminariów i sympozjów,
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi, rządowymi, samorządowymi w kraju i za granicą,
 • współpracę ze szkołami i uczelniami wyższymi w kraju i za granicą,
 • wszelkie inne działania dozwolone prawem a sprzyjające realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

3. Działalność wskazana w paragrafie w punktach 1 i 2 prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa.

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§3

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

§4

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz małoletni w wieku od 16 do 18 lat za zgodą pełnoletnich opiekunów prawnych.

Wszyscy członkowie zwyczajni muszą:

 1. akceptować statutowe cele Stowarzyszenia,
 2. złożyć deklarację członkowską i opłacać składkę w wysokości ustalonej przez Zarząd.

§5

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd po złożeniu pisemnej deklaracji kandydata na członka.

§6

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
 3. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
 4. Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia

§7

Obowiązki członka zwyczajnego to:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.
 2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz branie czynnego udziału w pracy Stowarzyszenia.
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§8

Członek wspierający:

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§9

Członek honorowy:

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w świecie rowerowym dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§10

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego przez 3 miesięcy zalegania z opłatą składek członkowskich lub świadczeń, po uprzednim upomnieniu.
 3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 4. Śmierci członka.

§11

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni skierowane do Walnego Zebrania, którego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

§12

 Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 §13

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.
 2. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 3. Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie , w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§14

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§15

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co trzy  lata jako sprawozdawczo-wyborcze, powiadamiając członków Stowarzyszenia o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed jego odbyciem.
 2. W przypadku braku kworum, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie, nie później niż 30 minut po terminie pierwszym.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia, przynajmniej na 14 dni przed jego odbyciem.

§16

Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 25 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 §17

Kompetencje Walnego Zebrania:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 2. Podejmowanie uchwał o absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Wybór i odwoływanie członków zarządu i komisji rewizyjnej,
 4. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 6. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 7. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.

§18

 1. Zarząd jest powołany do kierowania cała działalnością stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym Prezesa i Wiceprezesa.
 3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby niepełnoletnie.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje prezes.

§19

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia , reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia.
 3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
 4. Sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
 5. Zwoływanie Walnych Zebrań.
 6. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
 7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
 8. Rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle działalności.
 9. Zatrudnianie pracowników.

 §20

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 2 członków w tym przewodniczącego.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz   w roku. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§21

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. Ocena pracy zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu.
 3. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
 4. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania.
 5. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskami o absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§22

Członkowie Komisji Rewizyjnej

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział V Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia

§23

 1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
 • składki członkowskie,
 • darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
 • dotacje, granty, subwencje, udziały, lokaty, kontrakty,
 • zlecenia usług,
 • świadczenia członków wspierających,
 • dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 • odsetki bankowe,
 • odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • nawiązki sądowe,
 • fundusze pochodzące z UE i innych grantodawców spoza granic kraju, których środki mogą być przeznaczone na realizację celów statutowych stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 §24

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI Sposób reprezentacji

 §25

1. Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa albo Wiceprezesa i dowolnego innego członka Zarządu.

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym w postępowaniach administracyjnych lub       sądowych oraz procedurach planistycznych, uprawniony jest dowolny członek Zarządu lub inna osoba pisemnie upoważniona przez Prezesa lub dwóch innych członków Zarządu, w zakresie i okresie określonym w upoważnieniu.

Rozdział VII – Postanowienia końcowe

§26

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na charytatywne cele.

 §27

W sprawach nieuregulowanych stosuje się postanowienia ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.